دبیرستان و آموزشگاه نگرش

آن چه را در خوشی و لذت آموخته ایم هرگز فراموش نمی کنیم.

پس از پنج سال تلاش مستمردرزمینه ی تحقیق بر ثمر بخش ترین شیوه های آموزشی و کسب تجربیات ارزنده، آموزشگاه نگرش موفق به کسب نتایج چشمگیر ازجمله کسب مقام های برتر المپیادهای علمی و پذیرش چند مقاله دانش آموزی در کنفرانس های بین المللی و چندین رتبه برتر کنکور سراسری، انتخاب روش آموزشی نگرش محور (که انحصاراً دراختیارآموزشگاه نگرش است)به عنوان سومین شیوه ی برترآموزشی بین 450 روش ارائه شده از تمامی کشورها، گردیده است.