قوانین

تعهدات

1- درصورت بروز هر گونه خسارت مالی از طرف دانش آموز(به دلیل وجود وسایل حساس الکترونیکی) اولیاء دانش آموز ملزم به جبران خسارت وارده می باشد.

2- پوشش دانش آموز الزاماً باید لباس فرم مدرسه باشد در غیر این صورت اجازه ورود به کلاس را ندارد.

3- در صورت بروز هرگونه اخلال و بی نظمی و هرگونه رفتار ناشایست و بی احترامی از طرف دانش آموز با اساتید و پرسنل، آموزشگاه بدون استرداد شهریه حق اخراج دانش آموز را دارد.

4-حداکثر تعداد غیبت ها در هر درس 3 جلسه می باشد. در صورت داشتن غیبت های غیر مجاز آموزشگاه می تواند دانش آموز را بدون استرداد شهریه از شرکت در کلاس ها محروم کند، ضمناً هر 3 جلسه تاخیر بیش از 15 دقیقه، یک غیبت محسوب می شود.

5- استفاده از موبایل در محیط آموزشگاه و در کلاس درس مطلقاً ممنوع می باشد. در صورت مشاهده طبق مقررات برخورد خواهد شد.

6- الصاق کارت دانش آموزی در مدت زمانی که دانش آموز در آموزشگاه می باشد الزامی است.

7- پس از ثبت نام، به هیچ عنوان تغییر گروه و تغییر ساعت امکان پذیر نمی باشد.

8- محافظت از وسایل شخصی دانش آموزان فقط به عهده خود دانش آموز می باشد.

9- دانش آموز موظف است در صورت بروز هرگونه مشکل یا نارضایتی از موضوعی قبل از مطرح کردن آن با دیگردانش آموزان، باید آن را مستقیماً با مسئولین آموزشگاه مطرح کند. مطرح کردن این نوع مسائل با دانش آموزان خلاف مقررات بوده و با دانش آموز خاطی طبق مقررات برخورد می گردد.