شما اینجا هستید: والدین / والدين مهمترين عامل مؤثر در كاهش ميزان "اُفت تحصيلي" فرزندان هستند